Husorden for Østergården

Husorden for
ØSTERGÅRDEN

Affald

Alt affald skal deponeres i skraldehuset. Husholdningsaffald skal i containeren. Større affald som f.eks. møbler stilles på de dertil indrettede arealer i skraldehuset. Papiraffald afleveres i de dertil indrettede containere. Flasker stilles på det angivne område.
Der må ikke sættes affald, der hindrer åbning af porten til skraldehuset eller som kan være til gene for andre beboere, tømning af containere eller forårsage lugtgener, skadedyr eller lign.
Der må ikke stilles affald i opgangen – heller ikke for kortere tid.

Altaner

Altankasser skal være forsvarligt fæstede og skal i vinter-halvåret sidde på indersiden af altanen, således at de ikke kan rives fri i storm. Vanding skal ske under hensyn til beboerne nedenunder.
Der kan opsættes markiser og solsejl efter anvisning fra ejendomsfunktionæren.
Altanerne skal holdes rene uden gene for beboerne neden-under.
Det er ikke tilladt at tørre tøj på altanen, hvis det generer de underboende med vand.
Der må ikke grilles på altanen.

Antenner

Der er stik til fællesantenne og kabel-tv med separat abonnement i lejligheden. Derudover er det lovligt at opsætte parabolantenne til programmer, der ikke kan skaffes via fællesantenne eller kabel-tv. Parabolen skal opsættes forsvar-ligt og må ikke være til gene for andre beboere eller skæmme ejendommen unødigt. Den skal fortrinsvis sættes i gulvhøjde på altanen.

Beboerlokaler

Beboerlokalerne kan benyttes efter aftale med beboerrepræsentationen. Husordenen gælder også i beboerlokalerne.

Cykler

Cykler skal stilles i de dertil opstillede stativer og/eller cy-kelkælder. Cyklerne skal holdes aflåst. Cykler må ikke stil-les op ad muren. Det henstilles, at såfremt man ikke bruger cyklen i det daglige, bør den henstilles i cykelkælderen.

El-installationer

Det er beboerens opgave at sørge for at holde øje med de elektriske installationer og give ejendomsfunktionæren besked, såfremt der er problemer med kabler, kontakter, måler etc. Der er ikke noget minimumskrav til installationen i lejligheden til f.eks. HFI-relæ, 360 V eller lign. Mange lejligheder har kun et minimum af f.eks. stikkontakter, og såfremt man ønsker at udvide den elektriske installation skal dette ske af en autoriseret elektriker og godkendes af ejendomsinspektøren. Det er beboerens opgave at sikre, at det arbejde, der udføres i lejligheden, er lovligt.
Det er beboerens pligt at aflæse måleren ved ind- og fraflytning og oplyse forsyningsselskabet om flytning og aflæsning.

Ferie

Ved længere tids bortrejse bør ejendomsfunktionæren underrettes. Aftal evt. også med naboen, at de fjerner reklamer, aviser o. lign. Undgå at rulle gardiner ned og andet, der tydeligt tilkendegiver, at der ikke er nogen hjemme. Brug evt. timerur til aftenbelysning i f.eks. køkkenet.

Forsikringer

Før De tegner glasforsikring eller andre lignende forsikringer, bør De forespørge hos PrivatBo eller på ejendomskontoret, om der er tegnet kollektiv forsikring, eller om De på anden måde er dækket ind.
Hvis De eller Deres børn slår en rude i stykker, er ansvaret Deres. Under normale forhold vil en sådan skade uden for Deres bolig blive dækket af Deres familieansvarsforsikring.
Vandskade, brandskade m.m. skal omgående anmeldes til ejendomskontoret, idet ejendommen er forsikret, og fordi det kan være svært for den enkelte beboer at skønne, hvor-vidt skaden skal dækkes af den private lejers forsikring eller af ejendommens.
Vær opmærksom på, at indbo ikke er dækket af ejendom-mens forsikringer. Normalt vil det være dækket af en almindelig husstandsforsikring. Dette gælder også, såfremt ska-den skyldes utætheder i rør og radiatorer eller skader for-voldt ved uheld i omkringliggende lejligheder.

Fællesarealerne

Fællesarealerne kan frit benyttes af ejendommens beboere og deres gæster. De opstillede faciliteter skal benyttes med respekt og rengøres efter brug. Faciliteterne må ikke fjernes fra området. Husordenen gælder også på fællesarealerne. Luftning af hunde og katte er ikke tilladt på fællesarealerne.

Fællesvaskeri

Fællesvaskerierne er åbne fra kl. 7.00 – 22.00 alle dage. I Askøgade er det muligt at reservere tid med lås. Det er vigtigt, at dette respekteres af de øvrige beboere, da mange har meget få muligheder for at nå at vaske i åbningstiden.
Det henstilles, at alle beboere hjælper til med at der er rent og pænt i vaskerierne.
Brug af maskiner skal ske efter de anvisninger, der hænger i vaskeriet. Skader og fejl skal omgående meddeles ejendomsfunktionæren, og beskadigede eller fejlbehæftede maskiner må ikke anvendes.
Rygning i vaskerierne er ikke tilladt.
Maskinerne skal anvendes som angivet på vejledningen; f.eks. kan forkert pakning af f.eks. centrifuger høres helt til 4. sal.
Beboerrepræsentationen har ikke nøgler til vaskerierne.

Gasinstallationer

De fleste lejemål har gasinstallation i køkkenet. Det er beboerens opgave at sikre, at denne er i forsvarlig stand og advisere ejendomsfunktionæren, såfremt der er problemer. Der skal være enten lovlige gasblus eller lynkobling i lejligheden ved fra- og indflytning. Der skal ikke være komfur i lejligheden.
Det er beboerens pligt at aflæse måleren ved ind- og fraflyt-ning og oplyse forsyningsselskabet om flytning og aflæsning.

Haverne i Venøgade og Livøgade

Havebeplantning skal passes og må ikke være til gene for naboer, forbipasserende på fortovet eller til gene for ren-holdning af arealerne udenom.

Husdyr

Der kan tillades kattehold ved forudgående skriftlig tilladelse fra ejendomsfunktionæren. Derudover er det ikke tilladt at holde husdyr større end fugle og hamstere. Det er ikke tilladt at holde husdyr, der kan forårsage angst hos de omkringboende, hvis de kommer ud af lejligheden, eller som forårsager lugtgener, støj eller andet, der er til ulempe for de omkringboende.
Krybdyr er ikke tilladt. I tilfælde af berettiget klage over husdyret, vil tilladelsen blive inddraget.

Klager

Klager over nabostøj skal indgives til PrivatBo.
Klager over PrivatBo kan indgives til beboerrepræsentationen.
Klager over ejendomsfunktionærerne kan indgives til beboerrepræsentationen.
Klager vedr. flytteopgørelse, syn etc. skal indgives til PrivatBo og kan også derudover indgives til beboerrepræsentationen.

Loft- og kælderrum

Loft- og kælderrum der hører til lejligheden skal være aflåst. Må ikke benyttes til opbevaring af kemikalier, fyrværkeri, brandfarlige væsker m.v. Må ikke benyttes til beboelse. Kan ikke udlejes eller udlånes.
Beboerne opfordres til at holde dørene lukkede på loftgangene.

Låse

Det er beboerens pligt at sikre, at låse til lejligheden, lofts-rum, cykelrum etc. er i forsvarlig stand. Hvis der er fejl i opgangslåsen, skal dette omgående meddeles til ejendoms-funktionæren.

Parkering

Det er ikke tilladt at parkere i gården, idet det skal være mu-ligt for brandbiler, hjerteambulancer m.v. at komme frem uden hindringer. Af og pålæsning skal ske hurtigst muligt.

Skadedyr

Det er strengt forbudt at fodre fugle fra altanerne. Ynglende duer skal straks meldes til ejendomsfunktionæren og skadedyrskontrollen.
Angreb af f.eks. “melmøl” o. lign. skal bekæmpes omgående evt. ved hjælp fra Skadedyrskontrollen. Tal med ejendomsfunktionæren.

Støj

Da der er meget lydt i ejendommen, henstilles til almindeligt hensyn i alle døgnets timer.
Det er ikke tilladt at spille høj musik for åbne vinduer eller fra altanerne på noget tidspunkt.
Maskiner, der forårsager støj, som f.eks. gulvslibemaskiner, boremaskiner etc., må kun anvendes mandag – lørdag kl. 8.00 -18.00.
Støj, der kan forhindre naboer, genboer m.fl. i at sove, må ikke forekomme efter kl. 23.00 på hverdage og 24.00 i weekenden. Denne regel kan ikke fraviges ved opsætning af besked om “fest” eller lign. i opgangen.

Vaskemaskiner og lignende

Det er ikke tilladt at opsætte vaskemaskiner, opvaskemaskiner o. lign. i lejligheden uden foregående skriftlig tilladelse fra ejendomsfunktionæren. Opsætning skal ske af autoriseret installatør og tilladelse vil, p.g.a. ejendommens begrænsede rørkapacitet, kun blive givet i særlige tilfælde (som f.eks. handicaps der forhindrer brug af fællesvaskeri). Vaskemaskinen må kun tilsluttes koldt vand.

Ændringer på lejemålet

Det er muligt at forny køkken og badeværelse efter skriftlig tilladelse fra PrivatBo. Det er ikke tilladt i øvrigt at ændre i lejlighedens indretning, udover evt. tildækning af døre, der skal kunne fjernes ved fraflytning uden skader.

Som det fremgår af lejekontrakten, er Husordenen en del af de kontraktlige forhold, og en overtrædelse af husordenen er en misligholdelse af lejekontrakten og kan medføre ophævelse af denne.

Husorden skal være godkendt af PrivatBo, beboerrepræsentationen og ejendommens generalforsamling for at være gyldig.
Husorden Østergården april 2006