Nyt om LAR gården

Fremtidens gårdhave 2 – Askøgade

Information om forløbet omkring udbud

Vedrørende Fremtiden gårdhave ved Askøgade er det af rådgivningteamet blevet besluttet at det er fornuftigt at dele projektet op i to dele. Projektet deles op i et projekt omhandlende selve gården og et projekt på Askøgade. Opdelingen sker på baggrund af finansieringen til projektet, hvor der er afsat bestemte beløb til henholdsvis gårdhaven og Askøgade, en opdeling i to projekter sikrer at de afsatte beløb bruges fra det rigtige budget.

Opdelingen af projektet, omskiftningen af nuværende affaldssystem til nedgravet affald, afklaring af ekstraarbejder med Privatbo omkring kloak og fjernelse af kulkælder samt udarbejdelse af det optimale gårdanlæg, har medført at det færdige gårdanlæg forsinkes til foråret 2018, hvor vi tidligere havde forventet at anlægget var færdigt ultimo efterår 2017.

Ansøgningen om byggetilladelse til gårdhaven er indsendt til myndighedsbehandling i uge 16 og det forventes at byggetilladelsen kommer snarest og inden gårdanlægget sendes i udbud til entreprenørerne. Gårdhaven sendes i udbud i uge 31 og endelig valg af entreprenør foretages i uge 35. Herefter justeres økonomi og anlæg til og der forventes opstart i gården ultimo september, hvor de første arbejder i gården påbegyndes.

Angående projektet på Askøgade indsendes det til myndighedsbehandling ultimo august. Da projektet ikke er nær så omfattende som gårdhaveprojektet, forventes der en hurtigere myndighedsbehandling og at projektet kan sendes i udbud medio oktober. Askøgade forventes at have en anlægstid på 4 mdr.

Fremtidens Gårdhave ved Askøgade – Referat

Fremtidens Gårdhave ved Askøgade

Referat af beboermøde

Tid og sted:
Kælderen, Vognmandsmarken 70, kl. 18.00 – 19.30.

Tilstede:
Sisse Fassio Tjerrild Område- og Byfornyelse, Kbh Kom. SFT
Jeanett Lass-Meyer PrivatBo JLM
Ca. 12 beboere Bestyrelse, gårdlaug m.fl. BB
Niels Lützen NL landskabsarkitekter ApS NL

NL præsenterede projektet som det ser ud på nuværende tidspunkt, bla. med indarbejdelsen af de bemærkninger, der fremkom på sidste projekteringsmøde.
Der blev diskuteret/besluttet følgende omkring emnerne:

Orangeri/Drivhus:
Drivhuset flyttes ud i gården, fordi det giver mere plads og et bedre rum. Drivhuset bliver ’råt’ og skal indrettes af beboerne. Der opsamles vand fra taget i en tank, der kan bruges til vanding, desuden installeres en vandhane med postevand. Udekøkkenet skal stå i tilknytning til drivhuset.
Drivhuset er nu placeret ved opholdspladsen, er på ca. 25 m2. Placeringen og indretning godkendt, og der var ønske om at flytte grillpladsen så langt væk fra facaderne som muligt for at undgå lugtgener, evt. ned i ’dalen’.
Både NL og JLM understregede, at drift af orangeriet påhviler beboerne, blandt vinduespudsning, rengøring osv. Beboerne kan evt. danne et drivhus-laug.

Legeplads:
Legepladsen er nu indrettes i niveau med stien, og vandkapaciteten opretholdes ved at lægge faskiner under, der afgiver vandet til grøften. Hvis de eksisterende redskaber er udtjente, købes nye, der begrænses til en dobbeltgynge og et enkelt klatrestativ.
Vi genbruger de legeredskaber som er i god stand og indretter en legeplads i den vestlige ende for de mindre børn, inkl. en lille boldvæg. Legeredskaberne egner sig ikke til børn > 5 år, så vi supplerer med en sandkasse ca. der hvor petanquebanen er i dag og ellers mere naturlegeplads-agtige elementer i den øvrige del af gården. Idéen er at få legeområdet til at være en integreret del af haven, sådan at den er frodig at se på for alle aldre, men også til at lege i for børnene.
Leg og boldspil for større børn kan finde sted på Kildevældsparken legeplads.

Cykler og barnevogne:
NL redegjorde for, at der var begrænset parkering, og at det var svært at få plads til de ca. 350 pladser der var det oprindelige udspil.
Man mente, at der kunne parkeres flere cykler på begge sider af porten (der var ikke behov for udeservering).
Der vil være ca. 30 cykelp på Askøgade.
Desuden kunne der være en mulighed for at benytte de 2 kældertrapper fra Venøgade, så der kunne parkeres et antal cykler i kælderrummene.
BB lovede at vende tilbage med et muligt antal.
Det kunne efterfølgende konstateres, at der var parkeret ca. 15 cykler i kælderrummet ved trappen ved VMM nr. 62.
Cykler parkeres dels i traditionelle holdere, dels i ophæng. Der indrettes cykelophæng i porten.
Barnevognsskure er overdækkede og rummer ca. 24 barnevogne/klapvogne. På mødet kom det frem, at der pt er 11 barnevogne, og pladserne blev reduceret til 15 stk. Cykelskure overdækkes kun, hvis der er råd til det.

Parkering:
NL gjorde opmærksom på, at der ikke kan og bør køres stærkt på stien, som kun bliver indrettet med én kørebane. Det vil derfor ikke være muligt at parkere i længere tid, hvilket vil spærre for gennemkørsel.

Vandpladser mv.
Man spurgte til formålet med vandpladserne, som bl.a. består af bassiner med periodevis vandspejl. ”Vandspejlene” er tænkt som æstetiske vandpytter og skal være en del af oplevelsen ved at bo ved en gårdhave med LAR. BB ønskede ikke et 20 cm dybt vandkar, som den var ved 1:1 forsøget, måske blot en 5 cm sænket flade i belægningen. Disse vandbassiner kan fyldes med vand fra vandmøblet; vandet kan fordampe af sig selv.

Askøgade:
Gaden indrettes med 15 p-pladser med en type sten, hvor der kan gro græs op imellem fugerne.
En beboer ønskede ikke træer på østsiden, som ville skygge for solen på altanerne. Det blev derefter besluttet at plante træer i vestsiden og opstammede buske/mindre træer (2-4 m) i østsiden, f.eks. tjørn, tibetansk kirsebær, syren og kirsebærkornel.
For at undgå at græsarealerne bruges som hundetoilet bør der være en form for afskærmning i form af buske el. lign..

Affald:
NL redegjorde for de fremtidige affaldsforhold med nedgravet system og flere funktioner. Affaldsbygningen indrettes til værksted/traktorgarage for personalet samt til storskrald.

Materialer:
Belægning er granitsten i forskellige farver og størrelser, overflade stokhugget.
Mure ved grøften i kløvet granit.
Vandrender udføres i granit eller jern.

Afmærkningssten af granit, 30 x 30 cm, 45 cm høje, i belægning. Stenene holder biler på rette spor og kan også bruges til at sidde på.

Hønsegård:
Hønsehuset udgår, da der ikke har været tilstrækkelig opbakning til det. Der er på planen anvist et område, hvor der er plads til et hønsehus, hvis gårdlauget i fremtiden ønsker selv at etablere det.

Placering af vandmøbel:
Der er 2 stk. på tegningen og de skal stå i nærheden af et grønt område, man kan lede vandet til f.eks. højbede.

Generelt om indretningen:
Beslutning om disponering af området med opholds- og aktivitetspladser. Man bedes kigge tegningen igennem og se om noget skal justeres.

Træer mv.
Vi vender tilbage med et bud på en beplantningsplan, som vi kan diskutere. Overordnet er der stauder, græsser og blomster langs med facaden, frugttræer, frugtbuske, højbede og dyrkning på den anden side af adgangsvejen. I ’dalen bevares de fleste træer, der plantes enkelte ny, mindre træer, og skråninger og flader holdes som hhv. uklipper og klippet græs, hvor der kan indplantes stauder mv. For at fremme det færdige anlæg arbejdes med vegetationsmåtter, der spirer langt hurtigere.
Der plantes enkelte, afskærmende, blomstrende og frugtsættende buske.

Hvor skal det nye juletræ stå?
Skal afklares med beboerrepræsentationen, som kan deltage på et byggemøde, hvor det besluttes.
Der arbejdes med slyngplanter op ad vandmøbler, samt begrønning af affaldsbygning samt de 2 bare vægge. Der må ikke plantes selvhæftende planter som vedbend eller rådhusvin, men gerne blåregn op ad ståltråde.

Drift:
Man bør allerede nu blandt beboerne diskutere de forskellige laug, som skal passe frugttræer, højbede, drivhus mv., og som dermed bliver ansvarlige for driften af disse.

Byggeplads og byggeperiode
Beboerrepræsentationen vil gerne deltage på byggeudvalgsmøder for at være behjælpelige med at informere og varsle beboere under byggeperioden. Privatbo afgør hvad der er mest hensigtsmæssigt.
Driftspersonalet bør også deltage i byggemøder i et vist omfang.

Barnevogne vil kunne stå i cykelkældre i byggeperioden.

Med venlig hilsen

Niels Lützen
landskabsarkitekt

BEBOERPOSTEN NOVEMBER 2016

beboerposten

FRA REDAKTIONEN

Kære Naboer

Det er længe siden, vi sidst har udgivet en beboerpost, så der er nok at skrive om! Vi har i redaktionen ikke været gode nok til at samle informationer om de ting, der er foregået i Østergården det seneste halve års tid, og det beklager vi naturligvis. Vi har jo skabt en redaktion for at sikre, at vi får den bedst mulige informationsstrøm ud til samtlige beboere i Østergården. Nedenfor kan I læse lidt om, hvem vi er, hvad vi er til for, og hvordan vi ønsker vores arbejde og samarbejde med jer skal være. I kan også læse om beboerrepræsentationen og deres arbejde, om vores traditioner i Østergården, om gårdprojekterne, motionsklubben og havegruppen, tanker om fælles internet, det varme vand og god nabokarma.

Hjemmeside, beboerpost og facebook

På beboermødet januar 2015 blev der oprettet en redaktion som skal styrke informationsstrømmen fra beboerrepræsentationen og kommunikationen beboerne imellem. Redaktionen består pt. af 5 frivillige beboere.

Vi har oprettet en hjemmeside hvor der fra tid til anden vil blive opslået info om de ting der foregår i gården, information fra ejendomsmesteren, administrationsselskabet Privatbo og Fonden Østergården. Her bliver beboerposten ligeledes lagt op og har derfor overtaget for beboerposten i papirform. Det er derfor vigtigt at du går ind på hjemmesiden www.ostergaarden2100.dk og trykker ’FOLLOW’ i nederste højre hjørne. Her tilmelder du din mail. På den måde vil du få direkte besked på din mail, hvis der er nye indlæg på hjemmesiden.

Du kan godt fortsat få papirudgaven af beboerposten omdelt i din postkasse, hvis du ønsker det. Du skal blot give os besked, ved at lægge en seddel med dit navn og adresse i postkassen ved beboerrepræsentationslokalet i Vognmandsmarken 38, kld. Mærk sedlen ’BEBOERPOST’.

Hvis du er på Facebook kan du med fordel melde dig ind i gruppen ’Østergården 1933’. Her kan du kommunikere direkte med dine naboer. Facebookgruppen har til formål at skabe et tættere naboskab, styrke informations-flowet fra Beboerrepræsentationen, administrationen, varmemesteren og tilknytningen til lokalsamfundet. Den bliver administreret af Østergårdens redaktion og ikke beboerrepræsentationen. Vi vil understrege at Facebook gruppen ikke er hovedinformationskilden og at vigtige meddelelser altid vil blive lagt op på hjemmesiden og i visse tilfælde laves som opslag i opgangene. Men der vil helt naturlig være ting der er nævnt på Facebook og ikke hjemmesiden, da alle medlemmer kan skrive indlæg og ofte har deres daglige gang på dette medie.

Du kan også tilmelde dig gruppen ’Østergårdens bytte biks’ på Facebook. Det er en byttecentral for Østergårdens beboere. Her har du mulighed for give ting væk til dine naboer, som de kan få glæde af.

Fortæl dine naboer om disse muligheder, så flest mulig kan få glæde af det og deltage.

Redaktionen – den korte version

1.     Redaktionen består pt. af fem medlemmer: André Vidas, Thea Arends, Brian Long, Arn Kjærbo og Sarah Stjerne. Vi kan godt være flere. Skriv til redaktion@ostergaarden2100.dk, hvis du vil være med.

2.     Redaktionen administrerer Østergårdens to primære informationskanaler: Facebook-gruppen ”Østergården1933” og hjemmesiden http://www.ostergaarden2001.dk.

3.     Redaktionen administrerer også Facebook-gruppen ”Østergårdens bytte biks”.

4.     Redaktionen har til formål at formidle information i Østergården.

5.     Redaktionen er hverken en del af beboerrepræsentationen eller Privatbo og kan ikke svare på spørgsmål på vegne af nogen af dem. Til gengæld videreformidler vi gerne information, vi modtager herfra, via vores informationskanaler.

6.     Redaktionen har en ambition om ca. fire gange årligt at samle de vigtigste tråde fra hjemmesiden og Facebook-gruppen i en beboerpost. Beboerposten udkommer på hjemmesiden. Til de beboere, der har givet eksplicit ønske herom, udkommer beboerposten også i papirform.

7.     Redaktionen vil gerne modtage indlæg til hjemmesiden og beboerposten fra andre beboere, som har noget på hjerte. Skriv til redaktion@ostergaarden2100.dk med en god historie, et lille suk, et højt ønske, en smart idé eller hvad der nu kunne være af interesse for dine naboer.

/ Redaktionen

BEBOERREPRÆSENTATIONEN

Beboerrepræsentationens rolle i Østergården

På efterspørgsel skriver vi hermed et lille indlæg om, hvad beboerrepræsentationens (BR) rolle er i Østergården.

Vores fornemste opgave er at varetage beboernes interesser i Østergården. Har man henvendt sig til administrationsselskabet Privatbo, og oplever at ens sag er forkert/uretmæssigt behandlet, så kan man tage sin sag op med BR. Vi kan derfra videregive sagen til Bosam, hvis vi finder, at der er hold i den. Bosam er en lejerforening som rådgiver BR og varetager beboernes juridiske rettigheder ift. lejeloven. Heldigvis er det kun meget sjældent nødvendigt at gå så langt med en sag.

Husk i øvrigt altid først at tage kontakt til René eller PrivatBo med alle tekniske henvendelser som f.eks. manglende varmt vand.

Beboernes interesser varetages ydermere gennem det ene fondsbestyrelsesmedlem BR udpeger. De sager beboerne henvender sig med, og som BR behandler, kan i nogle tilfælde ende på Fondsniveau, og her er det beboernes fondsrepræsentant, der skal varetage det, beboerne og BR ser som værende i beboernes bedste interesse. Det kan f.eks. være at sørge for at bevare den lave husleje.

BR fungerer også som mægler i beboerkonflikter. Normalt skal formelle klager med flere underskrivere gennem PrivatBo, men i enkelte tilfælde hvor der er tale om en konflikt mellem to beboere, som ikke lige står til at løse i formelt PrivatBo-regi, tager BR sig gerne af den. Vi har ift. konflikter et tæt samarbejde med PrivatBo og de involverede parter.

En anden mere social rolle BR har, er at danne forum for årets tre fester i gården –  fastelavnsfesten, sommerfesten og juletræsfesten. BR har bl.a. kasserer-rollen og vil derfor sørge for, at der bliver købt ind eller valideret udlæg i forbindelse med de tre fester inden for en rimelig og fastlagt ramme. Vi lægger op til, at andre beboere kan melde sig som festarrangører ved det årlige beboermøde i januar, ligesom vi indkalder de frivillige festarrangører til et møde forud for festerne.

Hvis man har sager eller ideer til BR, kan man altid kontakte os på e-mailen br@ostergaarden2100.dk eller møde op i vores lokale i nr. 38, kælderen, kl.19.30 den første mandag i måneden (med undtagelse af juli).

          / Beboerrepræsentationen

TRADITIONER I ØSTERGÅRDEN

Loppemarked og sommerfest, lørdag 20. august 2016

Igen i år fik vi afholdt både loppemarked og sommerfest. Det hele skete i et ret hurtigt tempo, hvilket er en af grundene til, at vi fremover gerne vil melde tidligere ud – så der er flere, der kan deltage, og vi kan nå at arrangere festlighederne.

Loppemarkedet blev ikke nær så stort som året før. Vi havde ikke tid til at få en tilladelse til at spærre Askøgade af, så vi rykkede ind i den store gård. Her var ca. 10-12 boder og super god stemning. Der var både kaffe, og hjemmebagt kage til kunder og udstillere.

Sommerfesten blev også rigtig god, og der var mange, der havde lyst til at hjælpe. Vi fik rejst teltet, pyntet op, og der var et rigtig flot fremmøde. Til forskel fra sidste år stod man selv for al maden, og så var der stillet øl, rødvin og saftevand til rådighed. De sidste gik i seng ved 04-05 tiden, og der var højt humør…. Der var også god hjælp til at få ryddet op dagen efter, hvor vi pakkede det hele ned igen. En rigtig skøn dag, som vi rigtig gerne vil lave igen næste år. Vi begynder at melde ud til foråret, så vi alle kan få sat datoen i kalenderen, inden vi tager på sommerferie.

Hvis du har lyst til at være med i festudvalget, er du meget velkommen! Skriv til: fest@ostergaarden2100.dk

/ Monica Long

Juletræet og juletræsfest, søndag 27. november 2016

Vores beundringsværdige juletræ er desværre afgået ved motorsav. Det var et træ, der betød rigtig meget for mange beboere, og her vi samledes og sang vi julen ind hvert år. Derfor var det et stort chok for mange, at det blev fældet en dag i september.

Spekulationerne har kredset om, at det var fordi LAR-projektets arkitekter ville af med det. Det vil vi understrege IKKE er tilfældet. Der har på alle afholdte infomøder, projektforslag og foldere for LAR-projektet været informeret om, at juletræet skulle blive stående.

Forklaringen på fældningen er, at vores ejendomsmester René i sommer opdagede, at grenene på den ene side af træet var gået ud. Han tilkaldte en specialist, der skulle undersøge, hvad der var galt. Det kunne konstateres at træet var sygt og burde fældes. Da LAR-projektets arbejdsgruppe hørte det, tilså de ligeledes træet. Det blev, efter grundige overvejelser, godkendt af beboerrepræsentationen, at man blev nødt til at fælde det af sikkerhedsmæssige årsager.

Vi kan alle nok blive enige om at informationen om den beslutning og forløbet ikke har været tilfredsstillende. Det beklager både beboerrepræsentationen og redaktionen.

Men fortvivl ej – Jul skal vi have! Fonden har meddelt at de financierer et smukt juletræ med nye lyskæder i år. Det er så op til LAR-gårds teamet, i samarbejde med beboerne, at skabe et samlingspunkt i gården, hvor vi fremover kan nyde et smukt, lysende juletræ.

Juletraditionen er at vi sidste søndag i november tænder lyset på juletræet og danser omkring det. Derefter går vi i beboerlokalet, spiser æbleskiver, drikker glögg og saftevand og hygger os sammen. For at vi kan afholde arrangementet, skal der være nogen, der melder sig frivilligt som tovholdere.

Har du lyst til at være tovholder, så skriv en mail til fest@ostergaarden2100.dk

The more, the merrier! ♥

                                                                                                            / Redaktionen

BYFORNYELSESPROJEKTET

Den lille gård i Askøgade

Byfornyelsen i den lille gård i Askøgade er ved at være ved vejs ende. Stilladserne blev fjernet i august, lidt forsinket i forhold til den plan der tidligere var blevet udleveret.

De seneste uger er der blevet sat stillads op i gården igen. Håndværkerne skal udbedre nogle ting på det nye tag, men alt arbejde vil være afsluttet inden nogle uger.

Som det er blevet meldt ud af Privatbo, har gårdrenoveringen i den lille gård vist sig at støde på problemer. Jorden var meget mere forurenet, end man havde regnet med, og det har krævet meget at få renset den op. Det betyder, at man har set sig nødsaget til at skære væsentligt i projektets oprindelige udformning.

Vi kommer ikke til at få den terrasse, borde-bænkesæt og tørrestativer, som vi havde fået sat i udsigt. Det er jo brandærgerligt! Men det behøver jo ikke at betyde, at vi ikke kan skabe et dejligt uderum selv.

Vi opfordrer til at man på beboermødet til januar nedsætter et gårdlaug for hele Østergården, så vi i fælles front kan planlægge og styre eventuelle beboerinitiativer med indretning af både den lille gård og LAR-gården, når den står klar i efteråret 2017. Så tænk gerne over, om det er noget, du kunne have lyst til at være en del af.

Trods forsinkelse og overraskelser har vi fået et nyt smukt tag, tørre loftrum, isolering på loft og i kælder og beboerne i Askøgade kan dagligt glæde sig over den skønne græsplæne, de har fået i gården.

                                                                                                                                  / Redaktionen

STATUS PÅ FÆLLES INTERNET

Lidt forhistorie

I januar 2015 blev det besluttet at skifte TV-leverandør fra Stofa (satellit) til YouSee (kabel). I forbindelse med denne udskiftning var der debat om, hvorvidt det var muligt at få en fælles internetløsning, således at alle beboere i ejendommen kunne få fast internet til en lav pris. Fælles TV og internet er begge tiltag, hvor der kræves 100 procent tilslutning blandt beboerne. Da en fælles TV-løsning allerede var oprettet, var en udskiftning af leverandøren ikke en stor udfordring. Til gengæld viste en forhåndstilkendegivelse, at der kun var omkring 60 procent af beboerne, der var interesseret i en fælles internetløsning, og det ansås derfor ikke muligt at få oprettet en sådan fælles løsning.

SKAL VI PRØVE IGEN?

Men det kan være, at tiden er ved at være moden til at lave en ny undersøgelse af muligheden for fælles internet i Østergården, eller i hvert fald muligheden for at få billigt internet. Med udskiftningen til YouSee følger nemlig også muligheden for at få internet gennem samme firma. Det kunne derfor tænkes, at man ville kunne forhandle sig til en fordelagtig internetløsning, hvis et flertal af beboerne vælger YouSee som internetudbyder ( > 60-70 procent). Derved behøver der ikke at være 100 procent tilslutning, da der stadig er tale om en individuel ordning, dvs. hver beboer tager stilling til, om vedkommende vil have internet gennem YouSee eller ej. Alternativt skal der findes en anden løsning, hvor der skal trækkes nye kabler i hele ejendommen og ind i de enkelte lejligheder. Dette vil selvfølgelig kræve en stor investering til at starte med, men derefter vil den månedlige udgift formentlig være mindre end fra YouSee. En sådan løsning vil kræve 100 procent opbakning fra beboerne, da alle vil blive pålagt en udgift. Der kan også være yderligere udgifter i forbindelse med vedligeholdelse, da vi selv vil eje installationen.

I øjeblikket har beboerrepræsentationen desværre ikke tid til at undersøge markedet nærmere eller igangsætte en afstemning, men hvis der blandt vores naboer sidder en ildsjæl, som har lyst til at gå videre med projektet, er vedkommende meget velkommen til at kontakte os. Så kan vi sammen beslutte, hvad der skal ske.

                                                                                                            / Beboerrepræsentationen

KORT OM DET VARME VAND

Temperatursvingninger

Flere beboere klager med jævne mellemrum deres nød på Facebook, når det varme vand i perioder forsvinder. Temperatursvingninger på det varme vand har vist altid været et problem her i Østergården, men redaktionen har af René fået en forklaring på de seneste udfald, som er relateret til en ombygning af varmecentralen, der har givet en del udfordringer med at opretholde en rimelig temperatur.

Årsagen har bl.a. været en forkert dimensioneret motorventil på den nye varmtvandsbeholder. Denne er blevet skiftet, men det har forårsaget temperatursvingninger. René og Erik har gjort, hvad de kunne for at finde de rigtige indstillinger på ventilerne. Dette har ikke været nemt, dels fordi de har oplevet at modtage tvetydige meldinger fra leverandøren, og dels fordi det er et komplekst system. René og Erik gør hvad de kan, og situationen skulle da også være blevet bedre nu.

HVAD VI SELV KAN STILLE OP

For nogle lejemål skyldes temperatursvingningerne, at der er rustskaller og kalk i perlatorerne, som er de dysser, vandet kommer ud af. Det er derfor vigtigt, at vi selv husker at rense og vedligeholde disse.

/ Redaktionen

MOTION I ØSTERGÅRDEN

Motionsklubben

Trænger du til at få trænet biceps, triceps og de skrå mavemuskler? Så skulle du måske melde dig ind i motionsklubben, som har sit eget motionsrum her i Østergården. Send en mail til Morten Grubbe på motion@ostergaarden2100.dk, hvis du vil vide mere.

                                                                                                            / Redaktionen

NYT FRA HAVEGRUPPEN

Siden sidst

Den 22. maj holdt Klimagruppen havedag, og der var en hel del, der var mødt op for enten at få en plantekasse eller luge ud i deres nuværende plantekasse. Til trods for stilladsarbejdet, som skyggede for nogle af plantekasserne, blev det alligevel en god og hyggelig havedag med rigtig mange nye tilfredse brugere af plantekasserne.

EFTERÅRSHAVEDAG 6. NOVEMBER

Den 6. november bliver der så igen holdt en efterårshavedag. Her er nye som gamle plantekasse-brugere velkomne til at kigge forbi på Askøgade, luge ud og få en hyggelig sludder over en kop kaffe, kage og varm hjemmelavet suppe. Vi starter kl. 11 og fortsætter et par timer.

                                                                                                                    / Klima- og havegruppen

SKAB GOD NABOKARMA ♥

Skodder fra altanerne

Ryger du på altanen? Helt i orden! Husk blot at medbringe et askebæger, når du gør det. En urtepotte kan også gøre jobbet, men smid ikke dine skodder ud fra altanen. Så gør du os alle en tjeneste, og vores gårdmand Erik får en rarere arbejdsdag.

Tørring af vasketøj

Prisen for at benytte tørretumblerne i vores vaskerier bliver reguleret i nærmeste fremtid, så den svarer til den reelle udgift der er ved brugen af tørretumblerne. Det betyder at prisen vil stige fra 2 kr til 8 kr for 20 minutter. Vi opfordrer naturligvis folk til at tørre deres tøj i de dertil indrettede tørrerum i kældrene. På den måde sparer man både penge og ressourcer.

Husk, at du maks. må optage et tørrerum i to dage ad gangen, og at din adresse skal stå på den lås, du benytter på døren. Hvis du har sat lås på et rum, men finder ud af, at du alligevel ikke skal bruge det, så fjern venligst låsen igen. Så kan andre komme til. Det er god nabokarma ♥

                                                                                                                                  / Redaktionen

HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED?

Har du lyst til at engagere dig, så er der rig mulighed for det.

Beboerrepræsentationen vælges hvert år på beboermødet i januar. Så hvis du har mod på at arbejde for Østergården og dine naboer, så er det her man stiller op.

Desuden er man altid velkommen til at støtte op om BRs arbejde. Det kan være du vil hjælpe til med afholdelse af gårdens arrangementer? Har du gode idéer til beboeraktiviteter, måske starte Østergårdens løbeklub? Har du mod på at skrive indlæg til beboerposten, stå for en legestue for gårdens mange børn, er du gårdhave-entusiast eller andet spændende, skal I alle være velkomne.

Henvendelse kan ske til redaktionen.

/ Redaktionen

KONTAKTINFORMATIONER

Beboerrepræsentationen er:

Niels Plougman (formand, suppleant til fondsbestyrelsen)

Brian Christopher Long (fondsbestyrelsesmedlem)

Jan Greif (medlem)

André Vidas Olsen (sekretær)

Morten Grubbe (kasserer)

Katrine Bang, Anders Heilemann og Nanna Bloch Hartmann (suppleanter)

Beboerrepræsentationen kan kontaktes hver første mandag i måneden i BR-lokalet i nr. 38 (kld) kl.19.30 eller pr. e-mail på: br@ostergaarden2100.dk

Redaktionen er:

Brian Long, Sarah Stjerne, Thea Arends, André Olsen & Arn Kjærbo. Redaktionen kan kontaktes på:

redaktion@ostergaarden2100.dk

STATUS PÅ BYFORNYELSEN I ASKØGADE

Kære beboer

Vi skriver for at informere dig om byfornyelsesprojektet i ejendommen. Det er noget tid siden, at vi har sendt informationer ud, og det vil vi gerne beklage og rette op på med dette brev.
Status lige nu

Projektet er ved at blive afsluttet, og vi forventer lige nu, at det sidste arbejde udføres omkring den 1. november 2016. Følgende bliver udført:

Lokale fejl og mangler på taget udbedres
Porten bliver isoleret
Cykelskuret i gården bliver reetableret
Fejl og mangler på udearealerne udbedres
Stilladstårne

Som du nok har bemærket, er der kommet to stilladstårne op i gården igen. De bruges i forhold til arbejdet på taget. Du skal forvente, at de to stilladstårne bevæger sig fra opgang til opgang i intervaller på ca. fem arbejdsdage. Antallet af dage kan variere en smule – alt efter vejrforholdene. Det er selvfølgelig ikke optimalt, at der stilles stilladstårne op igen, men uden dem kan der ikke skabes sikre og gode forhold for håndværkerne. Vi håber derfor på din forståelse.

Gårdens udformning

Det har desværre været nødvendigt at nedskalere gårdprojektet kraftigt, fordi vi fandt store mængder forurenet jord, da der blevet gravet ud til faskinen (system til nedsivning af regnvand). Forureningen var omfattende, og det var nødvendigt af få området oprenset og jorden fjernet. Det skete efter de gældende regler og i samarbejde med Københavns Kommune.
Omkostningerne til oprensningen har været betragtelige, og det har den konsekvens, at gården fremover vil fremstå, som den gør nu: Med asfalt langs facaden og græsplæne. Det positive er naturligvis, at forureningen er fjernet, og at der er lagt nyt muld ud. Cykelskuret bliver som nævnt også reetableret.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til byfornyelsesprojektet eller oprensningen af jorden i gården, er du altid velkommen til at kontakte teknisk chef Nikolaj Carlsson i PrivatBo på tlf. 33 11 20 80 eller e-mail privatbo@privatbo.dk

Med venlig hilsen
PrivatBo