Møde om gårdlaug 20. maj.

Indkaldelse til etablering af gårdlaug

På beboermødet i februar i år, lovede vi at indkalde til et stiftende møde, for etablering af et gårdlaug.

Beslutningen for at etablere et gårdlaug er to fold; For det første har vi overfor Københavns Kommune, PrivatBo og Fonden forpligtet os at have et gårdlaug i forbindelse med LAR-gårdsprojektet. For det andet, og måske det vigtigste for os som beboere, er der et ønske om at samle naboer til at forskønne gården, inde som ude og sætte vores præg på den. Derfor inviterer Beboerrepræsentationen alle interesserede til at møde i vores

selskabslokale i kælderen, Vognmandsmarken 70 mandag d. 20 maj, kl. 19.00

Vi håber at rigtig mange af jer vil dukke op og deltage i fællesskabet.

Nogle af de ting vi skal snakke om, er bl.a. hvad vi skal gøre med vores plantekasser der står i Askøgade, hvor grill og borde-/bænkesættene skal stå og beplantning i og brugen af orangeriet. Vi skal også planlægge oprettelsen af en Beboercafé i et af de ledige fællesrum vi har i gården.

Mødet bliver faciliteret af Beboerrepræsentationen (BR) men gårdlauget vil fungere selvstændigt fremover, med reference til BR.

Vel mødt!

/Beborerepræsentationen

 

Orientering om nedsivningsforhold

Orientering om nedsivningsforhold

Det er observeret at det opsamlede regnvand fra tage og overflader i det centrale bassin i gårdhaven kun meget langsomt siver væk i tiden fra projektet har stået færdigt. Særligt efter de langvarige regnhændelser i uge 6/7 har der stået vand i bassinet i godt en uge. Under anlægsperioden var der ligeledes en periode, hvor vandet kun trak meget langsomt ned.

Fra torsdag den 14. februar til mandag den 18. februar (i dag) er vandstanden sunket med omkring 8 cm, således at der gennemsnitligt nu står små 10 cm vand i bassinet. Ved sammenligning med ”spejlbassinerne” hvor vandet alene forsvinder ved hjælp af fordampning, kan det således konstateres at der rent faktisk foregår nedsivning i bassinet – selvom det ganske rigtigt går meget langsomt.

Det er ikke ualmindeligt at nyetablerede nedsivningsbassiner fungerer dårligt i den indledende periode. I nogle tilfælde har det taget op til et par år, før nedsivningen foregår normalt. Den langsomme nedsivning kan skyldes såvel anlægsarbejdernes påvirkning af jorden samt vegetationens og mikroorganismers endnu manglende aktivitet i de underliggende jordlag.

Med udgangspunkt i de geotekniske undersøgelser, der blev foretaget forud for projektet, såvel som konkrete nedsivningstests foretaget efter den første afgravning, er det fortsat rådgivernes vurdering at nedsivningen vil komme til at fungere, det kræver blot lidt tid. Det forventes således at 1-2 vækstsæsoner, sammenhængende perioder med udtørring hen over sommeren samt længerevarende frostperioder vil have en betydelig effekt på nedsivningsevnen i fremtiden.

For at fremme nedsivningsforholdene er det således væsentligt at vegetationen i bunden af bassinet får ordentlig fat. Dette kan tage lidt længere tid end normalt såfremt bassinet står vandfyldt i længere perioder her i foråret.

Situationen er naturligvis ny i forhold til tidligere, hvor al vandet forsvandt ned i kloakken. Gårdhaven skal nu selv modtage og opsamle al regnvand fra bygningernes tage og belagte arealer i gården. Der vil, uanset hvor godt nedsivningen fungerer, altid være synligt blankt vand i grøften en længere periode efter større regnskyl, og det er gårdhaven også indrettet efter.

Man skal naturligvis vænne sig til de nye forhold, idet blankt vand ikke tidligere har været en del af oplevelsen af gårdhaven. Gårdrummet er udformet således at vand i grøften i længere eller kortere tid naturligt vil samles i bunden af grøften, for derefter at fordampe og sive langsomt ned i jorden, og er en ny effekt man skal lære at leve med. Det er et spørgsmål om tilvænning til hvordan man fremover kan/skal bruge gårdhavens muligheder, og naturligvis også skal tage sig i agt for de ændrede forhold.  Det er lykkedes hidtil uden problemer andre steder. Grøften vil tørre ud når regnmængden er mindre, og om sommeren vil den i lange perioder ikke opleves som våd.

Med venlig hilsen

Dialogteamet

Affaldsløsning nu i drift

Kære naboer

Den ny affaldsløsning er nu sat i drift. Det fremgår tydeligt hvilke fraktioner som der skal sorteres i.

poser

Affald/rest affald = dagrenovation ,bleer , juicekarton/mælk og smudsigt affald eks. Pizzabakker og lign.

Plast = plast , både blødt og hård plast

Metal =metal ,  så som dåser, konserves , skruelåg og lign.

Papir= ugeblade , aviser , reklamer osv.

Det skal dog understreges at biobeholderen stadig ikke er tilgængelig og der skal fortsat afleveres Bioaffald i de oprindelige biocontainere.

Pap og storskrald, elektronik og glas , skal fortsat sorteres inde i skraldehuset.

Ligeledes skal farligt affald som maling, kemikalier , lyskilder , sprayflasker m.m i skabet for farligt affald.

Besked fra Ejendomsmesteren

EJENDOMMENS OPGANGE ER EN FLUGTVEJ.

OPGANGENE ER DERFOR IKKE BEREGNET TIL OPBEVARING

AF SKO , REOLER , RULLEMADRASSER , MØBLER

EMBALLAGE , LØBEHJUL , CYKLER , SKATEBOARD

KØKKENAFFALD OG ANDRE BRANDBARE

EFFEKTER. SKULLE DER OPSTÅ BRAND SÅ BØR

TRAPPERNE VÆRE TIL FRI PASSAGE.

PÅ FORHÅND TAK.

Mvh

Ejendomsmesteren – René

Ang. vaskemaskiner

Ejendomskontoret har nu over en længere periode observeret at vaskemaskinerne, samt tørretumblerne
bliver brugt til andet end tøjvask og tørring.
Herfra skal der lyde en lille bøn og opfordring til at dette bør stoppe straks. Altså, der må ikke vaskes sko , kondisko , vandrestøvler
redningsveste , gummistøvler , tæpper , rygsække , træben og gebis :- …eller andre uhåndterbare effekter som kan bringe maskinerne i ubalance.
NB. En ny vaskemaskine koster ca. 25000kr og det er jo Østergårdens lejere der betaler.

/René

Nyt om LAR gården

Fremtidens gårdhave 2 – Askøgade

Information om forløbet omkring udbud

Vedrørende Fremtiden gårdhave ved Askøgade er det af rådgivningteamet blevet besluttet at det er fornuftigt at dele projektet op i to dele. Projektet deles op i et projekt omhandlende selve gården og et projekt på Askøgade. Opdelingen sker på baggrund af finansieringen til projektet, hvor der er afsat bestemte beløb til henholdsvis gårdhaven og Askøgade, en opdeling i to projekter sikrer at de afsatte beløb bruges fra det rigtige budget.

Opdelingen af projektet, omskiftningen af nuværende affaldssystem til nedgravet affald, afklaring af ekstraarbejder med Privatbo omkring kloak og fjernelse af kulkælder samt udarbejdelse af det optimale gårdanlæg, har medført at det færdige gårdanlæg forsinkes til foråret 2018, hvor vi tidligere havde forventet at anlægget var færdigt ultimo efterår 2017.

Ansøgningen om byggetilladelse til gårdhaven er indsendt til myndighedsbehandling i uge 16 og det forventes at byggetilladelsen kommer snarest og inden gårdanlægget sendes i udbud til entreprenørerne. Gårdhaven sendes i udbud i uge 31 og endelig valg af entreprenør foretages i uge 35. Herefter justeres økonomi og anlæg til og der forventes opstart i gården ultimo september, hvor de første arbejder i gården påbegyndes.

Angående projektet på Askøgade indsendes det til myndighedsbehandling ultimo august. Da projektet ikke er nær så omfattende som gårdhaveprojektet, forventes der en hurtigere myndighedsbehandling og at projektet kan sendes i udbud medio oktober. Askøgade forventes at have en anlægstid på 4 mdr.