Orientering om nedsivningsforhold

Orientering om nedsivningsforhold

Det er observeret at det opsamlede regnvand fra tage og overflader i det centrale bassin i gårdhaven kun meget langsomt siver væk i tiden fra projektet har stået færdigt. Særligt efter de langvarige regnhændelser i uge 6/7 har der stået vand i bassinet i godt en uge. Under anlægsperioden var der ligeledes en periode, hvor vandet kun trak meget langsomt ned.

Fra torsdag den 14. februar til mandag den 18. februar (i dag) er vandstanden sunket med omkring 8 cm, således at der gennemsnitligt nu står små 10 cm vand i bassinet. Ved sammenligning med ”spejlbassinerne” hvor vandet alene forsvinder ved hjælp af fordampning, kan det således konstateres at der rent faktisk foregår nedsivning i bassinet – selvom det ganske rigtigt går meget langsomt.

Det er ikke ualmindeligt at nyetablerede nedsivningsbassiner fungerer dårligt i den indledende periode. I nogle tilfælde har det taget op til et par år, før nedsivningen foregår normalt. Den langsomme nedsivning kan skyldes såvel anlægsarbejdernes påvirkning af jorden samt vegetationens og mikroorganismers endnu manglende aktivitet i de underliggende jordlag.

Med udgangspunkt i de geotekniske undersøgelser, der blev foretaget forud for projektet, såvel som konkrete nedsivningstests foretaget efter den første afgravning, er det fortsat rådgivernes vurdering at nedsivningen vil komme til at fungere, det kræver blot lidt tid. Det forventes således at 1-2 vækstsæsoner, sammenhængende perioder med udtørring hen over sommeren samt længerevarende frostperioder vil have en betydelig effekt på nedsivningsevnen i fremtiden.

For at fremme nedsivningsforholdene er det således væsentligt at vegetationen i bunden af bassinet får ordentlig fat. Dette kan tage lidt længere tid end normalt såfremt bassinet står vandfyldt i længere perioder her i foråret.

Situationen er naturligvis ny i forhold til tidligere, hvor al vandet forsvandt ned i kloakken. Gårdhaven skal nu selv modtage og opsamle al regnvand fra bygningernes tage og belagte arealer i gården. Der vil, uanset hvor godt nedsivningen fungerer, altid være synligt blankt vand i grøften en længere periode efter større regnskyl, og det er gårdhaven også indrettet efter.

Man skal naturligvis vænne sig til de nye forhold, idet blankt vand ikke tidligere har været en del af oplevelsen af gårdhaven. Gårdrummet er udformet således at vand i grøften i længere eller kortere tid naturligt vil samles i bunden af grøften, for derefter at fordampe og sive langsomt ned i jorden, og er en ny effekt man skal lære at leve med. Det er et spørgsmål om tilvænning til hvordan man fremover kan/skal bruge gårdhavens muligheder, og naturligvis også skal tage sig i agt for de ændrede forhold.  Det er lykkedes hidtil uden problemer andre steder. Grøften vil tørre ud når regnmængden er mindre, og om sommeren vil den i lange perioder ikke opleves som våd.

Med venlig hilsen

Dialogteamet

Referat fra Beboermøde 2019

Referat fra Østergårdens beboermøde

i Kildevældskirkens krypt

mandag den 18. februar 2019 kl. 19.00

Katrine Bang fra beboerrepræsentationen (BR) byder velkommen og forklarer om GDPR reglerne og stemmeseddel uddeling.

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg

Ann-Katrine Andersen fra BOSAM blev valgt til dirigent. Ann-Katrine Andersen og René Suhr fra BOSAM udgør stemmeudvalg.

 1. Godkendelse af dagsorden

Blev godkendt.

 1. Beboerrepræsentationens beretning (Katrine Bang)

Gennemgik LAR projektet og snakkede om de bemærkninger der havde været om den høje vandstand. Dette skulle kun være et midlertidig problem ift. entreprenøren og der medsendes skrift fra entreprenør i tillæg til dette referat. LAR delen i Askøgade skal først til at gå i gang i foråret.

Lille gård har været oversvømmet efter byfornyelse. Mener at faskinen vil kunne optage vandet på sigt ift. Teknologisk Institut. Problemet er med hvor pakket jorden er og hvor meget den sætter sig over tid.

Taget der er lagt i Askøgade har udfordringer med udluftningen. Der er tvivl om det er gjort korrekt. Vi afventer undersøgelser. Det er for tæt – mangler muligvis udluftningskanaler. Dette kan medfører fungt problemer.

Vi har haft et godt samarbejde med både BOSAM og PrivatBo i året der gik.

Beboerlokalet er klar igen efter det har været lukket ifm. LAR projektet og billardrummet er renoveret og gjort klart igen og der kan købes nøgler.

Vi holdt i året der gik møde om fællesrum hvor der mødte 2 beboere op. Der lægges op til at vi finder sammen om eventuelle idéer og brug af fællesrum i 2019. Dette kunne være en opgave også for et kommende gårdlaug.

Claes Long spørger ind til fliserne i gården – kan de tåle trafikken. Det er lavet efter forskrifterne og der er både 1 års og 5 års gennemgang. Det må vi tage hvis det kommer.

 1. Eventuelt (Katrine Bang)

Cykler optager meget plads i porten ved frisøren. Opfordring til at sætte cyklerne ind i gården.

Bodil undre sig over man har prioriteret hækkenedrivning/heng fjernes fremfor at renoverer opgange. Karsten Jørgen Nielsen fra PrivatBo forklarede at man ikke kunne sidestille de to grundet den store prisforskel mellem hække/heng nedrivning og opgangsrenovering. Sidstnævnte er meget dyrere (250.000 pr opgang * 33 opgange).

Der er 18 haver – kræver at man graver 1 meter ind på hver side af hæk/hegn. Fonden har valgt at fjerne hegnet som også kræver at man fjerner hæk.

Der mangler lidt i store gård som vil blive gennemgået ved gårdvandringen d.1. april. Sand i sandkasse, borde/bænke osv.

Katrine Hofmann Bang foreslår et par små fodboldsmål i den lille går på plænen. Roser BR’s arbejde. Ros til festministeren.

Camilla foreslår at man bruger pleje af linoliummen i opgangene. Vandet fra rengøring har ødelagt linolium og vægge i opgange.

Hvad gør vi med festteltet – det finder vi ud af og må kigge på.

Der bliver spurgt ind til Askøgade delen af LAR projektet. Der kommer fortorv hvor der er grønt for at få skråparkering. Fonden har sagt nej til at afgive noget af vores grund på Aksøgade til Kbh kommune. Der er krav fra Kbh kommune til bl.a. belægningen ift. vedligeholdelse. Vi kan ikke påvirke projektet videre. Der må kun være 2-4 m høj beplantning iflg. aftale med beboerne i Askøgade. Dette var der en beboer der udviste bekymring for. Det der har været issue har ikke været beplantning, men belægning.

Tilbage til lille gård – vi kan først gå i gang med planlægning videre når vi har styr på nedsivningen.

Redaktionen opfordres til at tage diskutioner med fra Facebook. Monica klargjorde for hvor tidskrævende det kan være at skelne og dele informationer. Det er et frivilligt erhverv, så meget afhænger af den tid og overskud vi har til at få informationer ud til beboerne og må tit prioriterer.

 1. Beretning fra Fonden Østergården (dette punkt blev slået sammen med pkt.7 omkring udskiftning af tag). (Katrine Bang)

Katrine redegør for hvordan fondsarbejdet fungerer. Bl.a. taget i Askøgade brugt som eksempel på hvad man snakker om i fonden. Svært for alvor at sikre beboernes interesser da man som beboerrepræsentant ikke altid får de informationer man bør få og som de to andre fondsmedlemmer får.

Tagudskifning har været foreslagt fonden løst ved bygning af taglejligheder. Der vil i tillæg komme forbedringer som vi beboere også skal bekoste ifm. taglejligheder. Det store spørgsmål – hvem skal betale? Vi betaler til vedligehold over huslejen. Hvad med de penge?

Ved lejligheder til markedsleje kan det bane vejen for 5.2 lejemål. Hvis man internt vil flytte kan man løbe ind i 5.2 lejemål som er meget dyrer og vi kan miste retten hel. Noget som vi i dag nyder godt af iflg. BR’s mening.

En anden løsning end taglejligheder var en række 5.2 lejemål hvor man har/kunne renoverer køkken og bad. Vi har forelagt (BR) fonden at vi frivilligt går med til en medfinansierning fra beboernes side. Det har været vores forhandlingsudgangspunkt og fonden stiller sig positivt lige nu over for vores foreslag. Vi er nervøse for hvad der sker hvis man laver et stort projekt som vi ikke kender bekostningen og resultatet af. Vi mister også loftrum og fælleslokaler ligeledes hvilket heller ikke er til fælleskabets fordel.

René supplerer: Liggetiden er på vej op i Kbh på lejemål. Markedet for dyre lejligheder er ved at blive oversvømmet. Hvis man ønsker at bytte lejemål kan man komme ud for at havne i et 5.2 lejemål som er dyrer end det man kommer fra.

Forbedringsforhøjelser er altid varige, bl.a. køkkener og badeværelser. Ny køkken lig med ny huslejeforhøjelse. Formålsparagraf står der vi ikke skal stræbe mod fortjeneste. Ca.250 kr for en to værelses lejl. Pr. Måned ved en 50-50 financiering af tag til 30.000.000. Fonden har f.eks. forsøgt financiering gennem byfornyelsesmidler, som ikke længere er muligt.

Katrine Hoffmann Bang påpeger at hun hellere ville at alle betaler lidt, f.eks. 200 kr pr. md., for at vi kan holde lejen så langt nede som muligt. Det blev også foreslået at en repræsentant fra BR kunne være med inden der træffes beslutning om at et køkken/bad skal renoveret ved en udflytning.

BR sagde nej til at fonden skulle komme ud og snakke om taglejligheder da vi ikke mente det var det vi beboerer ville. Men vi har nu mulighed for at vælge en løsning hvor vi kun får tag.

De penge vi tilbyder til fællesfinanciering kan ikke bruges til at lave taglejligheder.

Hvis vi låner 130 mil til taglejligheder og økonomien ikke holder – så kan vi risikerer at blive solgt (altså kun hvis vi går konkurs).

Det der kommer til at ske er at vi går videre med forhandlingerne hvis vi i dag får mandat til det. Senere vil der komme møder og valg.

Der bliver spurgt ind til om det er et engangsmandat og hvad med stigstrenge og det etstrengede system? Er det en ny stil vi starter på? Hvordan får vi en økonomi der er bæredygtig på sigt. Bruge gårdvandringen til at snakke 10 års vedligeholdelsesplan bl.a. hvornår vil man vedligeholde hvad?

BR og det beboervalgte fondsmandat fik mandatet!

 1. Godkendelse af beboerrepræsentations regnskab 2018 (Brian Long)

Brian fremlagde resultat og renskab for 2018 blev godkendt.

 1. Orientering om udskiftning af tag (se punkt 5)

 

 1. Havegruppen (Brian Long)

Orintering om oprettelse af et gårdlaug. Der indkaldes til et møde så beboere kan bilve indraget i oprettelsen af et gårdlaug. Anbefales at man henvender sig til Brian efter mødet hvis man er interesseret i at deltage i et gårdlaug. Brian Long fra BR er tovholder. Der kommer snarrest en indkaldelse til et stiftende møde.

 1. Indkomne forslag

Tørrerum, opsætning af tavler til angivelse af bruger.

Foreslag om at der bliver sat kridttavler og kridt op og beboerne skriver sig på når de bruger tørrerum. Så ved vi hvem der har hvilket rum. Hvad kan vi tillade os at sætte af regler? Evt. Kan der sættes navn og nummer op også ved brug af tørrerumblere. Skal vi have navn/nr på låse?

Man kunne sætte den del af husorden der gælder tørrerum op ved tørrerummene.

 1. Valg af 5 beboere til beboerrepræsentationen

Jan Greiff, Niels Plougmann, Katrine Bang, Brian Long & Lisbet Keinicke blev valgt ind. Monica Røner valgte ikke at fortsætte, men fortsætter som festminister 😊

 1. Valg af 1 supplanter til beboerrepræsentationen

Claes Long blev valgt.

 1. Valg af 1 revisorer

Anders Engstrøm blev valgt.

 1. Valg til beboerposten

Judith Hjelm, Thea Arendt, Anders Vida Olsen, Eva Rothenberg & Brian Long fortsætter.

 1. Fastsættelse af mødediæter

Blev fastsat til 100,- pr. mødegang som tidligere.

Gårdlaug udgøres indtil videre af.

Laura Bertelsen & Brian Long, men der vil komme en indkaldelse til et stiftende møde i en meget nær fremtid.

 

Invitation fra Københavns Kommune

På lørdag d. 23 feb. indvies Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads og  Københavns Kommune kommer i den forbindelse til at vise rundt i vores gårdhave i ca. 30 min.

Arrangementet er fra 12-14, så hvis vi vil se og høre om byrumsprojekterne i vores kvarter, så er vi velkomne. – se vedhæftede invitation.

kbh invite

Beboermøde 2019, dagsorden og beretning.

 

Dagsorden for Østergårdens beboermøde

i Kildevældskirkens krypt

mandag den 18. februar 2019 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beboerrepræsentationens beretning
 4. Beretning fra Fonden Østergården
 5. Godkendelse af beboerrepræsentations regnskab 2018
 6. Orientering om udskiftning af tag
 7. Havegruppen
 8. Indkomne forslag
 9. Tørrerum, opsætning af tavler til angivelse af bruger.
 10. Valg af 5 beboere til beboerrepræsentationen
 11. Valg af 2 supplanter til beboerrepræsentationen
 12. Valg af 2 revisorer
 13. Valg til beboerposten
 14. Fastsættelse af mødediæter
 15. Eventuelt

Årsberetning 2018

Nedenfor er en beskrivelse af årets gang i Østergaarden, både fra Beboerrepræsentationen og fra arbejdet i Fonden.
Du kan læse om hvad der er sket i bestyrelsen, med LAR-gård, udskiftning af skralde system, den nødvendige udskiftning af tag på storegården og selvfølge lidt om de gode fester og sociale arrangementer der holdes her i ejendommen.
Og endelige kan du, igen i år, læse lidt om hvad der er sket i Fonden – og lidt om de udfordringer der er når man er én stemme af tre – når der skal stemmes om store eller små ting der påvirker vores liv her i ejendommen.

BR – året der er gået

Vi har i BR haft endnu et år hvor der på de månedlige møder er blevet diskuteret stort og småt. Du er som beboer altid velkommen til at komme forbi med sager af større eller mindre karakter.
Efter aftale på beboermødet sidste år blev der afholdt et møde hvor det var muligt for jer alle at deltage med henblik på at tale om de fællesfaciliteter som vi har, og snakke om de ønsker der er til brugen af lokaler. BR indkaldte desværre med så kort varsel at der kun dukkede to beboere op. Du er som beboer altid velkommen til at komme forbi med den gode idé og vende muligheder med BR. Det er dog jer selv initiativerne skal komme fra. Så kom forbi, send en mail eller smid et brev i postkassen. Der er meget der er muligt, og vi som beboere sætter selv rammerne.
Det er altid dejligt når I som beboere kigger forbi, og vi kan mærke at mange af os er glade for at bo her og deler ønsket om at vi her har, og vedholder at have, en ejendom der er tryg og god, og kan danne rammen om et godt liv.
På forårets gårdvandring, hvor BR og ejendomsinspektøren fra Administrationsselskabet PrivatBo gennemgår ejendommens fatning med fokus på mindre vedligeholdelsesarbejder, blev de mange synlige småskader på ejendommen noteret og der bliver efterfølgende lagt en rullende 10 års plan for udbedring. Dette vedligeholdelsesarbejde forløber over hele året og tages når ejendommens økonomi tillader det.
Der har været en del snak og skriverier angående Frederiksberg Boligfonds salg af 3 ejendomme til kapitalfonden Blackstone og frygt for at dette også kunne ske med vores ejendom, der er én af 10 Københavnerfonde.
Formålsparagraffen i Københavnerfondene angiver at der ikke må tilstræbes erhvervsmæssig fortjeneste.
Dette er meget forskelligt fra formålsparagraffen i Frederiksberg Boligfond. Og vores lejerorganisation er ikke af opfattelsen af det vil være muligt at sælge en ejendom i en af Københavnerfondene til f.eks. Blackstone, da det vil være imod formålsparagraffen. Vi skal derfor som beboere ikke være bange for at der vil ske et salg.

LAR

2018 blev året hvor det store arbejde med renovering af gården blev begyndt og det meste også afsluttet. Som vi informerede om sidste år, så var der en række besparelser der har været nødvendige. Det betyder at dele af projektet er fjernet, og andet er blevet anderledes. Det betyder at der ikke er gravet op foran ejendommen ud mod Vognmandsmarken, samt at belægning er ændret og en del af beklædningen på cykelskure er sparet væk. Som dette bliver skrevet er der ved at blive nedgravet yderligere cykelparkering ud mod Vognmandsmarken. Vi har fra BR givet Københavns Kommune information om at der er set en del cykeltyverier fra gaden, og kommunen har derfor forsøgt at finde midler til at nogle at stativerne giver mulighed for fastlåsning af cykler. Det er ikke ideelt, men det bedste der kan tilbydes inden for de økonomiske rammer.
Det var inden arbejdets opstart ikke klargjort fra Kommunen at vi som beboere ikke længere var en del af processen, dette har givet nogle udfordringer og uhensigtsmæssigheder, men det er vores indtryk at samarbejdet med entreprenøren har været velfungerende og vi håber at alle er glade for den endelige udformning. Nu er der kun tilbage at afvente foråret og dermed nogle blade på træer og buske, så vi kan se hvordan det for alvor ser ud.

Askøgade- renovering

Endnu udestår renoveringen af Askøgade. Det har vist sig at en del af de løsninger som der fra Kommunen blev lagt op til, ikke er mulige alligevel. Det betyder at belægningen ikke bliver som man havde tænkt, idet den ikke kan vedligeholdes af Kommunen. Siden projektet planlæggelse og beslutning i Borgerrepræsentationen har vejen skiftet status fra delvis privat til kommunal, og drift og vedligeholdelse er dermed overgået til kommunen. Vi ved derfor endnu ikke hvordan den endelige udformning kommer at se ud.

Beretning fra Fonden Østergården

Arbejdet i Fonden Østergården har igen i år budt på mange forskellige opgaver og udfordringer.
Der to planlagte møder har i høj grad haft fokus på hvilken løsning der skal være for udskiftning af taget i Storegården.
Imellem møderne har der været en del skriverier internt i bestyrelsen og med administrator PrivatBo.
Og endelig har der i januar 2019 været afholdt møde med mellem BR, Fondsbestyrelsen og PrivatBo.
Samtalerne og diskussionerne har koncentreret sig om hvilken grad af istandsættelse der skal ske for at udskifte taget. Der er ingen tvivl om at taget trænger til en udskiftning – men det helt store omdrejningspunkt er hvad det skal koste og hvordan det skal betales.
Vi er som beboere i Østergaarden så heldige at bo i en ejendom styret af en fond, der ikke må have erhvervsmæssig fortjeneste. Det betyder at den husleje vi betaler kun skal dække de omkostninger der er til at drive ejendommen. Det er derfor vores husleje, i forhold til langt de fleste andre steder i Danmark, er så rimelig.
Det betyder dog også, at når der er ekstraordinære udgifter, såsom til udskiftning af et tag, så er der ikke midler til det.
De muligheder der er blevet fremlagt for Fondsbestyrelsen er ikke muligheder vi i BR, som jeres repræsentanter, anser som løsninger der er gode for os. Vi har derfor fremsat et forslag som vi vil vende med jer på beboermødet, og som vi har brug for at vi kan tilslutte os.
Så derfor, kom til mødet og lad os sammen vende hvad der er den bedste løsning for os.
BOSAM – sparring og viden
Igennem 2018 har BOSAM, vores lejerorganisation, været en stor og god hjælp. Vi har fået sparring og ny viden og BR vil gerne sige et stort tak for godt samarbejde.
Samarbejde med PrivatBo
Vi har i 2018 haft et rigtigt godt samarbejde med PrivatBo, både på hovedkontoret samt med vores ejendomsmester René Seliger.
Tak for et godt samarbejde, og tak for den store indsats i det halvår hvor der kun var en til at vedligeholde ejendommmens arealer. Og et stort velkommen til vores nye gårdmand Carsten, der skal samarbejde med René.

Arrangementer i Østergården

Det har været endnu et år, med en del festlige indslag. Vi var i tvivl om der var plads til os, når nu den nye gård var ved at blive lavet – men med godt humør og ja-hat, fik vi holdt nogle fine fester.
Vi startede med fastelavn den 11. februar, hvor der kom en masse udklædte og glade børn. Der var som altid fastelavnsboller og varm kakao. Heller ikke i år var vejret rigtig på vores side, men vi fik slået katten af tønden udenfor – sammen med en masse glade børn!
Den 25. august, sidste lørdag i august, stod den traditionen tro på sommerfest. Da vores gård var en stor mudderpøl, og det regnede på dagen, lavede vi en anden løsning end vi plejer. Beboerlokalet var heller ikke helt færdigt, så vi lavede et af cykelskurene om til et festtelt med (næsten) vandtætte sider.
Udover lidt regn, så gik festen over al forventning, og det var hyggeligt at I var så mange der mødte op.
Den 26. november var der juletræstænding, med alt hvad der hører til.
Ejendomsmester René havde sørget for et meget fint træ, som stod ved siden af vores nye drivhus. Det tog sig rigtig fint ud, og vi dansede som altid julen ind!
Vi hyggede os med en masse glade børn, æbleskiver, varm kakao og gløgg. Der var virkelig god opbakning til arrangementet, og vi håber selvfølgelig at den store tilslutning fortsætter i 2019.
Kæmpe tak til Anders for igen at lægge en masse tid i vores arrangement, sammen med familien!
Vi holder fastelavn den 3. marts, sedler bliver hængt op i opgangene. Vi håber der er rigtig mange der har lyst til at komme. Husk at både børn og voksne gerne må klæde sig ud. Også i år er der præmier til både kattedronning og kattekonge.
Vi glæder os til endnu et festligt år i Østergaarden, nu har vi en fin ny gård til at lave arrangementer i.
Hvis du ligger inde med en god idé så skriv til os på br@ostergaarden2100.dk
Tak for et godt 2018, vi glæder os til at feste med jer og børnene i 2019.

Hjemmeside, beboerpost og Facebook

Østergaarden informationskanaler er mange – og til tider forvirrende. Så hermed en lille oversigt.
Beboerrepræsentationen (BR): Vi kan altid kontaktes via den e-mail der hedder br@ostergaarden2100.dk eller møde personligt op den første mandag i hver måned kl.19:30 i kælderen i nr.38 (inde i store gård).
Motionsklubben: Kan kontaktes via. motion@ostergaarden2100.dk.
Selskabslokale: Kan kontaktes via. lokale@ostergaarden2100.dk

Redaktionen

Redaktionen har det redaktionelle ansvar for vores hjemmeside og beboerposten og kan kontaktes via. redaktion@ostergaarden2100.dk. Vores hjemmeside hvor BR bla. posterer sidste nyt hedder http://www.ostergaarden2100.dk – her kan man finde beboerposten, kontaktinformationer, oversigt over beboerfaciliteter, husorden, havereglement mm. Her finder man også referater fra BR’s månedlige møder, noget vi dog har været særdeles dårlige til at ajourfører i 2018 og der er gået lidt rod i det. Bl.a. tog det i 2018 meget lang tid før vi fik referatet ud for det årlige beboermøde. Vi har dog forsøgt gennem beboerposten bl.a. at informerer om hvad der sker i gården, især ift. igangværende projekter. Der har dog også været en række tunge og lukkede punkter på dagsorden i 2018 skal det nævnes, som vi netop i denne årsberetning løfter sløret for. Punkter vi har holdt tæt med da det netop har åbnet op for flere spørgsmål end svar – svar som vi ikke har kunnet give før nu (i det store hele i hvert fald). I 2019 vil vi sørge for en mere regulær og tidsmæssig postering af referater og information til beboerne.

En Facebook gruppe findes der sågar også som hedder Østergården 1933, dette forum er dog et beboer-til-beboer medie, og selv om BR ind imellem lægger links op til vores hjemmeside her for at nå så mange beboere som muligt, så er det ikke et forum BR har ansvaret for eller kan kontaktes igennem.

Vi har også en Facebook gruppe for dem der ønsker af give/sælge/bytte som hedder Østergårdens Bytte Biks.

Regnskab for 2018

Som man nok bemærker når man kaster blikket på regnskabet er der et underskud på -21.631,35 DKK. Dette er dog ikke korrekt som vi også bemærkede ved gennemgang af regnskabet for 2017, hvor vi havde et overskud på 61.572,50 DKK. Årsagen er en betaling af en stor del af BOSAM honorar for 2017 i 2018 på i alt 34.576,10 DKK. Justerer vi for dette ville det rigtige beløb for 2018 lyde på 12.944,75 DKK, altså overskud (og det egentlige overskud for 2017 ville så have været 26.996,40). Så igen i år har vi et fint lille overskud

regnskab

Året Beboermøde i Krypten

Kære naboer,

Datoen for årets beboermøde i krypten under Kildevældskirken er 18/2 kl.19:00.

Der vil søndag d.3/2 blive delt dagsorden og årsberetning ud til alle beboere.

Der er mange virkeligt vigtige punkter på dagsorden i år, så find pasning af børn, fri fra arbejde mm. i god tid.

Vel mødt.

Beboerrepræsentationen

Affaldsløsning nu i drift

Kære naboer

Den ny affaldsløsning er nu sat i drift. Det fremgår tydeligt hvilke fraktioner som der skal sorteres i.

poser

Affald/rest affald = dagrenovation ,bleer , juicekarton/mælk og smudsigt affald eks. Pizzabakker og lign.

Plast = plast , både blødt og hård plast

Metal =metal ,  så som dåser, konserves , skruelåg og lign.

Papir= ugeblade , aviser , reklamer osv.

Det skal dog understreges at biobeholderen stadig ikke er tilgængelig og der skal fortsat afleveres Bioaffald i de oprindelige biocontainere.

Pap og storskrald, elektronik og glas , skal fortsat sorteres inde i skraldehuset.

Ligeledes skal farligt affald som maling, kemikalier , lyskilder , sprayflasker m.m i skabet for farligt affald.